OBAVEŠTENJE: IVP “Pasuljanske livade”

IVP “PASULJANSKE LIVADE”

 

Oglašavanje opasnog područja
na kopnu putem organa lokalne 
samouprave

 

Na osnovu uputstva o planiranju, izgradnji, korišćenju i održavanju nepokretnosti za obuku u VS, izdanje 2013.godine, t.85, prilog 5, a u cilju preduzimanja mera na sprečavanju nastajanja vanrednih događaja i koordinacije aktivnosti, dostavljamo vam:

OBAVEŠTENJE:

  1. U periodu od 28.10.2020. do 31.10.2020. godine u vremenu od 07 do 24 časova vršiće se gađanja iz naoružanja VS u zoni: Ravna Reka – Mastakan – Izgoreli Vrh – Ostreč – tt 994 – tt 998 – Dugaška Kosa – Srednja Kosa (tt 1042) – Kapalčina – Zeleni Vrh – Koprivino Brdo – Oštri kamen tt 1213 – tt 872 – tt 1058 – Gajina mlaka – tt 936 – Gole vrtače – Govedarište – Jasički krš – Debela glava – Stenka tt 620 – Pelinova glava – Faca Raška.  Takođe će za saobraćaj biti zatvoren put: Sisevac – Velika Papratna – “Pasuljanske livade” – Troglan Bare – Mala Brezovica i Resavica – Nekudovo.
  2. Molimo vas da se u periodu od 28.10.2020. do 31.10.2020. godine u periodu od 7 do 22 časova evakuiše stanovništvo i stoka iz navedenog opasnog područja i zabrani kretanje.
  3. Za lica i stoku koja se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta.
  4. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima , a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati.
  5. Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.
  6. Najstrožije je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu Komandu Vojske Srbije.
  7. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.
  8. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog aktivnosti jedinice dostaviće odmah svoju prijavu Komandi korisnika poligona, a najkasnije do 10 časova dana 01.11. 2020. godine.
  9. Prijave primljene posle tog roka neće se uzeti u obzir. U prijavi treba navesti ime i prezime oštećenog, odnosno naziv pravnog lica, datum i vreme kada je šteta pričinjena, mesto i prirodu štete, kao i sumu koja se traži kao nadoknada.
  10. Komanda korisnika poligona saopštiće datum, vreme i mesto sastanka komisije za procenu pričinjene štete. Komisiju čine dva člana iz Komande korisnika poligona, a trećeg člana određuje organ lokalne samouprave (opština).

 

 

ZAMENIK KOMANDANTA

major

Boško Kunovski

 

O nama Marina Veličković

Proverite još

U DOMU ZA STARA LICA U DESPOTOVCU PRVI PUT PROSLAVLJENA SLAVA USTANOVE

U ponedeljak, 12. februara 2024. godine, radnici i korisnici Doma za stara lica u Despotovcu …